Juridisch experts

Het coördinerend team heeft een pool van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. We stemmen met u af welke (tijdelijke) expertise gewenst dan wel nodig is. Bijvoorbeeld een organisatie expert voor procesbegeleiding en projectleiderschap. Daarnaast is er ook juridische en medische expertise beschikbaar. Tot slot draagt het coördinerend team zorg voor landelijke kennisdeling over aanpakken en oplossingen rond de implementatie van de Wzd. Op de website is een overzicht te vinden van de expertpool.

Alwien Bogaart

DSP-groep


abogaart@dsp-groep.nl | 06 21 21 28 42


Alwien is jurist en organisatieadviseur. Hij is zeer goed bekend met de verplichte / onvrijwillige zorg, zowel op het vlak van de Wet zorg en dwang als de Wet verplichte ggz en de samenloop tussen beide wetten. Hij hielp regio’s met de implemtentatie van beide wetten en hij maakte deel uit van het team Significant Public / DSP-groep dat in opdracht van VWS knelpunten en oplossingsrichtingen inventariseerde inzake de benodigde infrastructuur voor de uitvoering van de Wzd, zowel intramuraal als ambulant.

Kwaliteiten van Alwien:
• Analyseren van knelpunten bij de uitvoering van wettelijke taken in de zorgsector en het bedenken van oplossingsrichtingen.
• Kennis en ervaring met de juridische aspecten van de Wzd.
• Kennis en ervaring met het begeleiden van betrokken partijen bij de uitvoering van Wzd en Wvggz
• Ruime ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen

mr.dr. BJM Frederiks

gezondheidsjurist (zelfstandige en werkzaam bij Amsterdam UMC)


b.frederiks@amsterdamumc.nl


Universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, locatie VUmc, lid-jurist Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg, jurist Stichting Landelijke Faciliteit CVP, juridisch adviseur Wet zorg en dwang en toezichthouder.

In 2004 gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking. Daarna bij diverse onderzoeken betrokken geweest over de Wet bopz en de Wet zorg en dwang. In voornamelijk juridische tijdschriften gepubliceerd over de Wet zorg en dwang. Ik adviseer instellingen en professionals over de Wet zorg en dwang en verzorg diverse lezingen over de Wet zorg en dwang.