Organisatie experts

Het coördinerend team heeft een pool van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. We stemmen met u af welke (tijdelijke) expertise gewenst dan wel nodig is. Bijvoorbeeld een organisatie expert voor procesbegeleiding en projectleiderschap. Daarnaast is er ook juridische en medische expertise beschikbaar. Tot slot draagt het coördinerend team zorg voor landelijke kennisdeling over aanpakken en oplossingen rond de implementatie van de Wzd. Op de website is een overzicht te vinden van de expertpool.

Noortje Dickhoff

DSP-groep


ndickhoff@dsp-groep.nl

Noortje heeft de Wzd goed leren kennen door de implementatie van de Wvggz die zij heeft ondersteund voor de gemeente Den Haag. Noortje is een ervaren procesmanager en implementatiecoördinator. Zij is vooral bekend met projecten die de domeinen zorg, veiligheid en sociaal domein overstijgen. Zij weet verschillende stakeholders in de zorg, veiligheid en het sociaal domein, goed met elkaar te verbinden.

Noortje haar kwaliteiten zijn:
• Oplossings- en actiegericht in projecten met veel partijen die een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben maar waar verschillende belangen spelen.
• Maakt een snelle analyse, weet vervolgens te prioriteren en houdt daarbij de praktijk goed in ogenschouw
• Veel ervaring met het aansturen van projecten
• Een verbinder
• Flexibel, kan snel schakelen en weet rust te bewaren

Nilco van der Steege

Significant Public


nilco.van.der.steege@significant.nl | 06 62 09 44 54

Nilco houdt zich met veel positieve energie bezig met advies binnen het sociaal domein om de transformatie in de ondersteuning aan kwetsbare inwoners concreet vorm te geven. Hij kent de lokale en regionale zorg infrastructuren dan ook goed. Bovendien kent hij VWS goed en is in staat om de brug te slaan tussen het regionale werkveld en de context van VWS. Nilco heeft veel ervaring met het begeleiden van een verandering binnen maatschappelijke ketens als de zorg- en strafrechtketen. Hierin zet hij het klantperspectief voortdurend centraal.

Nilco zijn belangrijke competenties zijn:
• Procesbegeleiding bij iteratief co-creëren en experimenteren
• Ontwerpen en modereren van dialoogbijeenkomsten, zowel klein- als grootschalig
• Toepassen van social design principes voor ontsluiten creatieve oplossingen
• Toepassen van de klantreismethodiek

Mia Dieters

DSP-groep


mdieters@dsp-groep.nl | 06 46 31 33 40

Mia Dieters is een gedreven project- en procesbegeleider op het gebied van kwetsbare groepen, welzijn en zorg. Mia heeft veel ervaring met samenwerkingsvraagstukken. Flexibel tussen verschillende partijen en werkvelden bewegen, oog hebben voor de uiteenlopende belangen en de dialoog opzoeken, kenmerken haar werkstijl. Door haar jarenlange ervaring in de langdurige zorg is Mia met name goed thuis in de ouderenzorg gehandicaptenzorg en de ggz. Ze werkt daarbij altijd vanuit het clientperspectief. Ze kent de verschillende groepen stakeholders en de bijbehorende regionale samenwerking.

Mia’s kwaliteiten:
• Begeleiden sessies met verschillende stakeholders, op uitvoerend en bestuurlijk niveau
• Projectleiderschap en programmamanagement
• Gesprek voeren / begeleiden op bestuurlijk niveau
• Ondersteunen bij samenwerkingsvraagstukken met verschillende belangen

Vera de Berk

Significant Public


vera.de.berk@significant.nl | 06 12 85 86 58

Vera is in 2019 vanuit Significant Public nauw betrokken geweest bij het begeleiden van pilots in het kader van de Wet zorg en dwang. Het doel van deze pilots was om vooruitlopend op de invoering van de wet alvast te experimenteren en waar mogelijk (droog) te oefenen. Vera heeft hierdoor veel kennis opgedaan van het wettelijk kader, de knelpunten waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt en mogelijke oplossingsrichtingen hoe hiermee om te gaan. Verder heeft Vera enkele workshops verzorgd over de Wet zorg en dwang. Vera is dankzij haar ervaring in diverse projecten in de (ouderen)zorg goed bekend in de zorgsector. Vera werkt gestructureerd, is planmatig en heeft ruime ervaring met het begeleiden van groepssessies.

Vera haar kwaliteiten:
• Bewaart graag overzicht en werkt gestructureerd
• Organiseren van reflectiesessies
• Ondersteunen bij procesbegeleiding

Babette Beertema

DSP-groep


bbeertema@dsp-groep.nl | 06 39 59 71 59

Babette kent zowel de gehandicaptensector als de ouderenzorg en de ggz zeer goed. Ook kent de Wet zorg en dwang heel goed. Zij heeft onder meer ervaring opgedaan met de Wzd vanuit het onderzoek naar de knelpunten in de infrastructuur van de Wet Zorg en Dwang. Daarnaast is Babette is zeer vertrouwd met de doelgroepen van de Wzd door ervaring met diverse projecten zoals onderzoek naar clientondersteuning voor zeer complexe doelgroepen (o.a. ZEVMB, (L)VB, NAH) maar ook onderzoek en advies over respijtzorgvoorzieningen voor ouderen. Babette is een organisator die graag structuur aanbrengt in situaties van chaos. Vanuit een coördinerende en ondersteunende rol zet ze graag mensen aan tot actie.

Babette’s kwaliteiten:
• Bewaart graag het overzicht en monitort de voortgang
• Organisatorisch sterk en ondersteunen bij projectmanagement
• Goed in het structureren en ordenen van informatiestromen
• Voeren van gesprekken met verschillende stakeholders
• Analyseren van het probleem

Irene Lapajian

Significant Public


irene.lapajian@significant.nl | 06 42 35 39 00

Irene is een ervaren adviseur in projecten in de zorg. Daarin is ze gedreven om mensgerichte zorg en ondersteuning te faciliteren met focus op het cliëntperspectief. Ze begeleidt met enthousiasme verandertrajecten, implementaties of faciliteert de ontwikkeling van samenwerkingen. Ze heeft bovendien praktijkervaring als woonbegeleider en is mentor van een vriendin met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Van de ouderenzorg in het bijzonder is zij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Irene haar kwaliteiten:
• Bedreven in het geven van trainingen, het begeleiden van workshops en leiden van bijeenkomsten.
• Expert in het faciliteren van een waardevrije dialoog. Kan vragen en luisteren zonder oordeel.
• Ervaren in de gespreksvoering met zowel professionals, bestuurders en cliënten.
• Kijkt met een culturele bril naar organisaties.
• Een betrouwbare projectleider.
• Begeleiden van reflectiesessies en leerbijeenkomsten

Eline Reiff

Significant Public


eline.reiff@significant.nl | 06 82 90 60 68

Eline kent de praktijk en dynamiek in de zorgwereld goed. Zij is als arts opgeleid en heeft als (junior) projectleider gewerkt in de zorg- en welzijnssector. Als adviseur is zij betrokken (geweest) bij diverse projecten in de langdurige zorg.

Eline haar kwaliteiten:
• Ondersteunen bij projectmanagement en secuur uitvoeren van secretaris werkzaamheden
• Organisatorisch sterk en goed in coördineren, plannen en overzicht houden
• Bijdragen aan procesbegeleiding. Zij is een kritische meedenker, analytisch en houdt van verbinden.

Vicky Drost

Significant Public


vicky.drost@significant.nl | 06 33 62 08 29

Vicky is goed bekend met de Wzd. Zij heeft in 2019 pilots begeleid waar men vooruitlopend op de invoering van de Wzd heeft geëxperimenteerd met de wet. Ook heeft Vicky op een groot aantal regionale bijeenkomsten workshops verzorgd over de Wzd. Vicky is breed bekend met de zorgsector door ervaring met diverse projecten in de gehandicapten- en ouderenzorg.

Vicky haar kwaliteiten:
• Begeleiden dialoogsessies, waarbij veel verschillende type stakeholders aanwezig zijn (op zoek naar de common ground)
• Gesprek voeren / begeleiden op bestuurlijk niveau
• Projectleiderschap en programmamanagement
• Begeleiden reflectie/leersessies met bijvoorbeeld het benutten van casuïstiek

Lieke van de Camp

Significant Public


lieke.van.de.camp@significant.nl | 06- 53 22 47 20

Lieke kent de Wzd en de uitvoeringspraktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg goed. Zij heeft in 2019 pilots begeleid waar men vooruitlopend op de invoering van de Wzd heeft geëxperimenteerd met de wet. Ook heeft Lieke op een groot aantal regionale bijeenkomsten workshops verzorgd over de Wzd. Begin dit jaar heeft zij een rol gespeeld in de quickscan naar de stand van zaken van de implementatie van de Wzd in het eerste kwartaal van 2020.

Lieke haar kwaliteiten:
• Verbinding maken met partijen in het veld en hierdoor snel een netwerk op te bouwen
• Begeleiden dialoogsessies, waarbij veel verschillende type stakeholders aanwezig zijn (op zoek naar de common ground)
• Begeleiden reflectie/leersessies met bijvoorbeeld het benutten van casuïstiek
• Uitvoeren van de rol van secretaris: het houden van overzicht, betrekken van verschillende stakeholders en het bewaken en anticiperen op de voortgang.

Eline Klein Hofmeijer

Significant Public


eline.kleinhofmeijer@significant.nl | 06 12 25 20 83

Eline is goed bekend met de Wzd. Zij heeft in 2019 pilots begeleid waar men vooruitlopend op de invoering van de Wzd heeft geëxperimenteerd met de wet. Ook heeft Eline op een groot aantal regionale bijeenkomsten workshops verzorgd over de Wzd. Begin dit jaar heeft zij een rol gespeeld in de quickscan naar de stand van zaken van de implementatie van de Wzd in het eerste kwartaal van 2020.

Eline haar kwaliteiten:
• Begeleiden dialoogsessies, waarbij veel verschillende type stakeholders aanwezig zijn (op zoek naar de common ground)
• Begeleiden reflectie/leersessies met bijvoorbeeld het benutten van casuïstiek
• Begeleiden van sessies gericht op procesmanagement
• Klantreizen en medewerkersreizen
• Uitvoeren van de rol van secretaris

Paul Duijvestijn

DSP-groep


pduijvestijn@dsp-groep.nl | 06 45882511

Paul is een ervaren allround projectleider en procesbegeleider binnen het sociaal domein. Vanuit een pragmatische en sensitieve houding werkt en bouwt hij graag samen met stakeholders aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en knelpunten, met oog voor zowel de korte als lange termijn. Om voeling te houden met de praktijk werkt Paul nog een dag in de week als vrijgevestigd orthopedagoog. Daardoor kent hij de wereld van zorg en ondersteuning van binnenuit en is hij in staat dilemma’s vanuit beleid en uitvoeringspraktijk aan elkaar te koppelen; als verbinder tussen de verschillende spelers in het veld.

Pauls kwaliteiten:
• Doelgerichte project- en procesbegeleiding vanuit een no-nonsens aanpak.
• Schakelen tussen en verbinden van cliënten, professionals, beleidsmakers en bestuurders.
• Meer generalist dan specialist: brede kennis van het sociaal domein.
• Analytisch, oplossingsgericht en sensitief.

Christel Scholten

DSP-groep


cscholten@dsp-groep.nl | 06-10322775

Christel werkt bij voorkeur op het terrein van dwang en drang in de zorg. Zij voerde vele advies en implementatietrajecten uit op het terrein van de Wet zorg en dwang, de Wet Bopz, de Wet verplichte GGZ. Christel kent de ouderenzorg en gehandicaptenzorg en de ggz goed omdat ze al meer dan dertig jaar adviseert en onderzoek doet in deze sectoren, vaak onder de meer complexe doelgroepen.
Recentelijk deed Christel in 2019 onderzoek naar knelpunten in de infrastructuur nodig voor de Wet zorg en dwang, en vertaalde resultaten in concrete aanbevelingen. Ook inventariseerde zij in 2020 in vrijwel alle regio’s in Nederland hoe er vanaf de inwerkingtreding van de Wzd in het land wordt omgegaan met crisissituaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (samenkomst Wzd en Wvggz).
Voor het Schakelteam Mensen met Verward Gedrag, maakte zij deel uit van de Vliegende Brigade nodig voor het oplossen van regionale en lokale complexe vraagstukken.

Christels ‘ kwaliteiten:
• Ondersteunen bij complexe (systeem)vraagstukken; analyseren kern probleem en achterhalen mogelijke oplossingsrichtingen die op ieders draagvlak kunnen rekenen;
• Helpen doorgronden van de wet en uitwerken in gedeelde visie door stakeholders met uiteenlopende belangen
• Projectleiderschap en programmamanagement
• Gesprek voeren / begeleiden op bestuurlijk niveau
• Projectleiderschap en programmamanagement

Yan Crabbendam

DSP-groep


ycrabbendam@dsp-groep.nl

Yan is maatschappelijk gedreven en kan snel schakelen zonder de structuur uit het oog te verliezen. Hij functioneert makkelijk tussen de verschillende stakeholders uit het zorgdomein en heeft een ruime ervaring in projectondersteuning. Daarnaast is hij geoefend in procesbegeleiding, proces verbetersessies en LEAN-methodieken.
Yan kent de doelgroepen binnen de Wzd goed door zijn rol in verschillende opdrachten. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar de positie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in het licht van het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Met de ouderenzorg is hij bekend geraakt tijdens het begeleiden en onderzoeken van pilots voor respijtzorgvoorzieningen.

Yan's kwaliteiten:
• Gaat het gesprek aan en maakt graag dwarsverbindingen om tot nieuwe ideeën te komen
• Het verzamelen en destilleren van informatie
• Breed geïnteresseerd en open voor allerlei invalshoeken
• Ondersteuning bij projectmanagement en procesbegeleiding

Kirsten Jacobs

Iedereen aan boord


kirsten@iedereenaanboord.com

Kirsten is project- en programmamanager binnen de publieke sector. Zij begeleidt trajecten rondom organisatieontwikkeling, (keten)samenwerking, en (sociale) innovatie. Binnen de zorg ligt haar ervaring binnen de ouderenzorg. Zij was betrokken bij de organisatie van de Roadshow Wzd van het ministerie van VWS.

Kirstens kwaliteiten:
• Neemt de leef- en werkomgeving van betrokkenen als uitgangspunt i.p.v. de systemen waarbinnen gewerkt wordt.
• Scherp in de analyse, creëert overzicht en inzicht. Weet complexiteit terug te brengen tot kleinere, logische stappen.
• Sterk in vertaling van visie naar de praktijk van alle dag.
• Creatief in aanpak, gericht op co-creatie, aandacht voor de relatie.
• Beweegt zich makkelijk tussen alle geledingen binnen de organisatie en fungeert als verbindende schakel.