Coördinerend team Wet zorg en dwang


Het coördinerend team voor de implementatie Wet zorg en dwang biedt hulp en ondersteuning bij het wegnemen van knelpunten bij de invoering van de Wet zorg en dwang. De ondersteuning wordt aangeboden door het ministerie van VWS, waardoor er geen kosten zijn verbonden aan de inzet van experts. Loopt u aan tegen knelpunten bij het invoeren van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan kunt u het coördinerend team inschakelen. Het coördinerend team ondersteunt bij het vinden van oplossingen en verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts. Dit doen we in de intramurale en ambulante sector. Het coördinerend team voor de implementatie van de Wet zorg en dwang heeft geen rol in de beantwoording van vragen over individuele casuïstiek. We verwijzen u voor de beantwoording van deze vragen door naar het vragenformulier op dwangindezorg.nl: https://www.dwangindezorg.nl/contact/contact-wzd.


Stuur ons een berichtNaam


Telefoonnummer


E-mailadres


Bericht


Uw bericht is verzonden
Error, probeer opnieuw. Uw bericht is niet verzonden.

Wanneer kun je terecht bij het coördinerend team?


Als je een knelpunt/vraag hebt die ondersteuning vergt en die voldoet aan alle onderstaande criteria:

Vragen afkomstig uit de praktijk, dat wil zeggen vragen die gaan over een concreet knelpunt rond de invoering van de Wzd
Vragen die worden ingediend door één of meer Wzd partners werkzaam in de praktijk.
Knelpunten in de infrastructuur Wet zorg en dwang. Denk aan:
• De rolverdeling van en tussen betrokkenen rond een cliënt, met name in de extramurale setting.
• Hoe Wzd te implementeren bij kleinschalige instellingen.
• Capaciteit voor het invullen van de Wzd rollen en multidisciplinaire overleggen (MDO’s)
• Kennis overdragen over de Wzd en wat dit betekent voor bepaalde functionarissen.
• Duidelijkheid en werkafspraken over casuïstiek gericht op snijvlak van Wzd en Wvggz
• Lokale afspraken en netwerken maken om regie en samenwerking te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken gericht op het verbeteren van de toeleiding van psychogeriatrische cliënten naar een intramurale plaatsing, het maken van afspraken over het verdelen van schaarse expertise, afspraken rond crisisbeoordeling en plaatsing en het maken van bestuurlijke afspraken.

Werkwijze van het coördinerend team


• Het coördinerend team is vijf werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur. U kunt uw vraag stellen per telefoon of mail via onderstaande contactgegevens. Zodra wij uw vraag hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging.
• De vraag wordt gescreend en binnen drie dagen wordt telefonisch contact met u opgenomen voor vraagverheldering.
• Indien nodig maken we een afspraak om het probleem en de oplossingsrichtingen verder te verkennen.
• Wanneer duidelijk is wat de vraag is en welke expertise benodigd is, faciliteren we de inzet van een expert uit onze pool indien nodig.
• Vervolgens maken we een afspraak met u en de expert over de verwachte inzet en worden de afspraken vastgelegd.
• Tussentijds zal het coördinerend team contact hebben met de experts en/of de vraagsteller over hoe de ondersteuning verloopt en of de ingezette expertise bijdraagt aan het oplossen van het knelpunt.
• Bij de afronding van het traject nemen we contact met u op over de ingezette oplossingsrichting, in verband met lessen voor kennisdeling en eventuele resterende knelpunten.

Bij een te grote hoeveelheid verzoeken om ondersteuning, hanteren we de volgende prioritering:
• Knelpunten die naar mening van degenen die het knelpunt ervaren de hoogste urgentie hebben. Wat moet het eerst opgelost worden?
• Zijn er al regio’s met een oplossing voor dit knelpunt? Zo ja, dan brengen we je in contact met deze regio’s.
• Veel genoemde knelpunten pakken we met hogere prioriteit op.
• Spelen de knelpunten landelijk of vooral regionaal? Landelijke knelpunten gaan voor op de regionale knelpunten.

Pool van experts


Het coördinerend team heeft een pool van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. We stemmen met u af welke (tijdelijke) expertise gewenst dan wel nodig is. Bijvoorbeeld een organisatie expert voor procesbegeleiding en projectleiderschap. Daarnaast is er ook juridische en medische expertise beschikbaar. Tot slot draagt het coördinerend team zorg voor landelijke kennisdeling over aanpakken en oplossingen rond de implementatie van de Wzd. Op de website is een overzicht te vinden van de expertpool.


Organisatie experts


Juridisch experts


Medisch experts

Contactgegevens


U kunt uw vraag stellen per telefoon of mail via onderstaande contactgegevens.


Stuur ons een bericht


Gebruik dit formulier om uw vraag te stellen.


Naam


Telefoonnummer


E-mailadres


Bericht


Uw bericht is verzonden
Error, probeer opnieuw. Uw bericht is niet verzonden.